Shahi Shah | Srebarna 21км | 2018 | 22.6 km / 330 D+
240
Shahi
Shah
Rank: 44
M: 32
04:02:23
@ FINAL
22.6 km | D+330 m
Финиширал
5.59 km/h

Start
0 km

00:00

Контрола 1
7.5 km
40
01:08

Final
22.6 km
44
04:02
Start0.0 km00:00:00
Контрола 17.5 km200D+01:08:4540
Final22.6 km330D+04:02:2344


Powered by Race-Tracking.com